Handels og leveringbetingelser

Nærværende leverings og salgsbetingelser finder anvendelse på enhver ydelse, der leveres fra “Helenaring.dk”.

Dette gælder ved levering af såvel produkter, som ved levering af tjenesteydelser.

De er gældende, medmindre der foreligger andet skriftligt grundlag, der udtrykkeligt angiver, at betingelserne er fraveget.

 

 1. Omfang. Nærværende betingelser finder anvendelse ved enhver form for levering fra “Helenaring.dk”, herunder, men ikke begrænset til, konsulent bistand, udarbejdelse af markedsføringsmateriale, designs – dvs. enhver ydelse som “Helenaring.dk” leverer til kunden uanset art og omfang.
 2. Tilbud, ordrer og aftale  2.1. Når Helenaring.dk fremsender tilbud til en kunde, er tilbuddet gældende i 1 måned fra dateringen af tilbuddet, medmindre andet fremgår af dette. 2.2. Tilbud kan accepteres ved dokumenteret henvendelse til “Helenaring.dk”. 2.3. Er tilbud accepteret af kunden, har “Helenaring.dk” mulighed for at kræve enten forudbetaling eller at anden betrykkende sikkerhedsstillelse for kundens betaling af ydelserne. 2.4. I de tilfælde, hvor kunden anmoder “Helenaring.dk” om udarbejdelse af kreative oplæg, konceptudvikling m.v., og hvor “Helenaring.dk” har givet en fast pris, skal kunden overholde de betingelser som “Helenaring.dk” opstiller. I tilfælde hvor der ikke i tilbuddet er stillet betingelser eller andet ikke fremgår, forudsætter “Helenaring.dk”, at materialer kan bearbejdes på computerudstyr og at arbejdet leveres som én samlet leverance og ikke som delleverance. 2.5. I tilfælde hvor der ikke er aftalt en fast pris afregnes pr. påbegyndt time.
 3. Pris, betaling og opsigelse 3.1. Alle priser er oplyst ekskl. moms og levering samt øvrige afgifter. 3.2. Alle omkostninger forbundet med udførelse af opgaven, herunder transport, ophold og forplejning afholdes af kunden, og er ikke indeholdt i den aftalte pris medmindre andet fremgår af aftalegrundlaget. Al transport afregnes efter gældende kørsels takst x km mellem virksomheds adresse og møde eller oplægslokation, samt retur. 3.3. Hvis der i perioden fra tilbuddets afgivelse og frem til leveringen indtræder stigninger i materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er “Helenaring.dk” berettiget til at ændre priserne, dog mod dokumentation for stigningerne. 3.4. Hvis der i perioden fra tilbuddets afgivelse og frem til leveringen indtræder fald i materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er kunden berettiget til at kræve reduktion i prisen, dog mod dokumentation for fald. 3.5. Alle priser angives i Danske kroner (DKK) 3.6. I de tilfælde, hvor “Helenaring.dk” har givet en fast pris på et nærmere bestemt stykke arbejde, er “Helenaring.dk” alligevel berettiget til at kræve ekstrabetaling. Dette forudsætter dog mindst én af følgende betingelser er opfyldt: – at det materiale som “Helenaring.dk” modtager er ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt – at kunden kræver ændringer ud over de aftalte muligheder for ændringer – at der foretages flere korrekturer ( 1 korrektur er altid inklusiv i faste priser) end aftalt – at kunden ønsker rettelser/ændringer/ korrektioner i leveret materiale eller allerede påbegyndt arbejde – at kunden modtager ekstraarbejder ud over det aftalte – at “Helenaring.dk” på anden måde skal foretage sig noget uden at dette er omfattet en oprindelig aftale. – at der indtræffer forhold der kan sidestilles med de nævnte forhold. 3.7. “Helenaring.dk” er berettiget til at foretage a’conto afregninger, ligesom ethvert udlæg kan kræves betalt af kunden. Betaling er netto kontant ved kundens modtagelse af faktura. Såfremt betalingstiden overskrides, er “Helenaring.dk” berettiget til at kræve rente, beregnet med 1,5 % pr. påbegyndt måned til betaling finder sted tillige med andre inddrivelsesomkostninger. 3.8. Såfremt betaling ikke finder sted retttidigt, er “Helenaring.dk” berettiget til at tilbageholde en leverance helt eller delvist – efter eget valg, eller gennem skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen helt eller delvist. 3.8 En abonnements/løbende aftale opsiges med 3 mdr varsel, med henblik på ordentlig afslutning og evt overlevering af opgaven. 3.9 Abonnements/løbende aftaler betales forud 3.10 Klippekort skal være afviklet i løbet af 6 mdr. Hver påbegyndt time afvikler et klip. Ved tilmelding til workshop forløb, fremsendes faktura i løbet af 3 arbejdsdage. Så fremt ratebetaling ønskes, skal dette oplyses inden faktura modtages. Dog senest ved modtagelse af denne. Tilmelding til workshops via www.helenaring.dk er bindende.3.10 Alle leverancer, hvor dette er relevant, er inklusiv 1 korrektur runde, med mindre andet er aftalt. Korrektur derudover faktureres løbende som de foretages. 3.11 Helenaring.dk vil ved alle opgaver, hvorpå der er givet tilbud, fremsende faktura på 25% af opgavens estimerede omfang ved opgave start.
 4. Levering 4.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: – bestillerens handling eller undladelse. – de i pkt. 11 nævnte omstændigheder. 4.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. 4.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af “Helenaring.dk” leveringsforpligtelser fordyres, er “Helenaring.dk” forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris. 4.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer “Helenaring.dk“ leveringstidspunktet.
 5. Kundens forpligtelser 5.1. Det påhviler kunden at gøre “Helenaring.dk” opmærksom på eventuelle forskrifter, procedurer og lignende, der måtte være gældende i virksomheden, herunder særlige procedurer i forbindelse med anvendelsen af markedsføringsmaterialer, logoer, designs eller andre forhold.
 6. Underleverandører 6.1. “Helenaring.dk” er berettiget til efter eget valg at benytte underleverandører, men hæfter samtidig for disses handlinger, som hvis “Helenaring.dk” selv havde udført opgaven.
 7. Fortrolighed 7.1. Begge parter er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle ydelser, der ikke forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige.
 8. Levering 8.1. “Helenaring.dk” er forpligtet til at levere den aftalte ydelse på det aftalte tidspunkt. Hvis der ikke er lavet aftale om hvornår levering skal ske, er “Helenaring.dk” forpligtet til at levere ydelsen inden for rimelig tid, opgavens størrelse, taget i betragtning.
 9. Ophavsret 9.1. Ophavsretten til idéer, oplæg materiale m.v. tilhører “Helenaring.dk” medmindre andre aftales. Det samme gælder mellemprodukter, skitser, værktøjer m.v.. er “Helenaring.dk” berettiget til at bortskaffe mellemprodukter, værktøjer m.v. medmindre anden aftale indgås mellem kunden og “Helenaring.dk”.
 10. Mangler 10.1. Ved mangler forstås enhver fejl/mangel ved den leverede ydelse. Det er såvel tale om fejl i fysiske materialer, som eksempelvis fejltryk, ligesom der er tale om immaterielle mangler (krænkelser af varemærker, ophavsrettigheder m.v.) 10.2. “Helenaring.dk” er ikke ansvarlig for fejl i fysiske materialer som kunden har godkendt, medmindre det godkendte ikke stemmer overens med det leverede. I disse tilfælde vil kunden ikke kunne gøre et erstatningskrav gældende. 10.3. Ved levering af fysiske produkter, er levering på +/- 10 % af det aftalte oplag, at anse som korrekt levering. 10.4. Ved modtagelsen af produktet, er kunden forpligtet til at gennemgå det leverede for eventuelle fejl og mangler. Reklamationer skal ske senest 14 dage efter leveringen. Vi gør særlig opmærksom på, at eventuelle fejl og mangler ved produktet og ydelse som leveres af “Helenaring.dk” skal påberåbes senest 14 dage efter levering. I tilfælde af at det leverede strider mod immatrielle rettigheder eller lovgivning i øvrigt, skal reklamationen ligeledes ske senest 14 dage efter leveringen. 10.5. “Helenaring.dk” hæfter ikke for fejl og/eller mangler, der kan henføres til kunden selv eller materiale eller anden produktionsform/metode som kunden har ønsket. 10.6. “Helenaring.dk” er uden ansvar i tilfælde hvor identiteter, logoer m.v. er fejlplaceret medmindre kunden tydeligt har oplyst hvor placeringen skal ske.
 11. Ansvar 11.1. Parterne er, med nedenstående forbehold, ansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for overholdelsen af de mellem parterne indgående aftaler, herunder nærværende vilkår. 11.2. “Helenaring.dk” er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andre indirekte tab. 11.3. Der foreligger ikke ansvar i force majeure situationer. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejke og lockout, herunder hos “Helenaring.dk” eller dets (under-)leverandører, vareknaphed, mangler eller forsinkelser fra leverandører og underleverandører, brand, manglende transportmulighed, valutarestriktioner, import- og eksporthindringer, edb-vira, hackning, kabelbrud, herunder kabelbrud hos “Helenaring.dk,” påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere eller andre omstændigheder, som “Helenaring.dk” ikke har direkte kontrol over. I tilfælde af, at et eller flere af de foranstående omstændigheder indtræder, er “Helenaring.dk” efter eget valg berettiget til at udskyde levering for sin ydelse eller til ansvarsfrit at annullere aftalen helt eller delvist. 11.4. “Helenaring.dk’ ” erstatningsansvar er dog under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til den sum, som kunden har betalt for en aftalt leverance, og i tilfælde af løbende leverancer en gennemsnitlig kontraktsum af de 3 seneste måneders afregninger. Beløbets begrænsning gælder dog alene såfremt tabet kan henføres til hæderlige forhold eller til forhold, som skyldes “Helenaring.dk’“ uagtsomme adfærd, der ikke betegnes som groft uagtsomt eller forsætligt. Over for én kunde, kan den samlede erstatningssum dog ikke overstige kr. 100.000 pr. kalenderår, uanset antallet af skader. 11.5. “Helenaring.dk” har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskende-tegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager “Helenaring.dk” sig ansvar over for tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden “Helenaring.dk” skadesløs for et sådant ansvar. 11.6. “Helenaring.dk” har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er “Helenaring.dk’“, men som er overladt denne af kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, som “Helenaring.dk” har udført. “Helenaring.dk” er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af “Helenaring.dk”. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Særligt ved elektronisk levering: 11.7. “Helenaring.dk’ “ ansvar ophører efter levering af elektroniske data til brug ved et af kunden valgt trykkeri. Kundens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra overtagelsen af data i forbindelse med arbejder, hvor “Helenaring.dk” leverer elektroniske data til trykning. “Helenaring.dk” forpligter sig udelukkende til at følge de specifikationer, der måtte foreligge fra kundens trykkeri. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer o.lign., kan “Helenaring.dk” ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab.
 12. Personskade 12.1. “Helenaring.dk” er kun ansvarlig for person- og/eller tingsskader, der voldes af produkter, i det omfang produktet er leveret af “Helenaring.dk”, og såfremt et sådant ansvar følger af ufravigelige danske lovregler.
 13. Lovvalg, tvister og værneting 13.1. Parterne har indgået aftale om lovvalg, således at ethvert forhold i henhold til kontrakten skal bedømmes efter dansk ret. 13.2 Parterne skal søge at løse uoverensstemmelser om kontraktens opfyldelse, fortolkning eller udfyldning ved forhandling. Løses konflikten ikke ved forhandling, kan tvisten indbringes for de almindelige danske domstole. Værneting er retten i Viborg.

 

Ved spørgsmål til ovenstående betingelser kontakt: Helena Ring, tlf 30 49 23 51